PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZÁKAZNÍCI

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a poučení subjektů údajů

1. SPRÁVCE oSOBNÍCH úDAJŮ

Společnost LP Abyss, s.r.o., se sídlem K lukám 646/16, Libuš, 142 00 Praha 4, IČO: 04851196, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254650, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, která podle GDPR máte. Na správce se můžete obrátit na jeho adrese sídla nebo na e-mailu info@lanovypark.cz. Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není povinen jej ustanovit.

2. ROZSAH zPRACOVÁNÍ oSOBNÍCH úDAJLŮ

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl/a, a to v souvislosti s vytvořením rezervace termínu návštěvy Lanového parku Hostivař, ul. K Jezeru, Praha 15 (dále jen „rezervace“) a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.

3. ZDROJE oSOBNÍCH úDAJŮ

Zdrojem osobních údajů je žádost o rezervaci termínu návštěvy, kterou nám zasíláte.

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme o Vás pouze tyto údaje:

  • jméno,
  • příjmení,
  • kontaktní e-mail,
  • telefonní číslo.

5. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím osobám, pokud není uvedeno jinak.

K osobním údajům, které o Vás zpracováváme, má přístup správce, někteří naši zaměstnanci a v případně vzniku incidentu v lanovém parku také smluvní zpracovatelé (advokátní kanceláře, externí účetní, pojišťovna). Se všemi případnými zpracovateli, kterým údaje předáváme, máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou též vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti, tak aby byl dodržen co nejvyšší standart právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů v České republice.

V odůvodněných případech můžeme osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení, případně jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánováni příjemci v třetích zemích.

6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vytvoření rezervace Vaší návštěvy v lanovém parku, zákonné povinnosti správce (např. odpovědnost za škodu) a ochrana oprávněných zájmů správce, jeho zaměstnanců a třetích osob, neboť poskytnutím osobních údajů rovněž dokládáte, že jste byl/a řádně seznámen/a s provozním řádem a bezpečnostními pravidly lanového parku. Právním důvodem je tak čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

7. DOBA, PO KTEROU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY U SPRÁVCE

Vaše osobní údaje u nás budou uloženy po dobu 14 dnů ode dne Vaší návštěvy v lanovém parku. V případě, že dojde v lanovém parku k nějakému incidentu (např. zranění, úmyslné poškození překážek apod.), budou uchovány po nezbytnou dobu (do vyřešení incidentu).

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování je prováděno v našich provozovnách, pobočkách a našem sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. POUČENÍ o pOSKYTNUTÍ oSOBNÍCH úDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro vytvoření rezervace a možnosti využít služeb lanového parku. Bez poskytnutých zejména základních identifikačních údajů nejsme schopni rezervaci vytvořit a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva.

10. PRÁVA sUBJEKTŮ úDAJŮ

Při zpracování osobních údajů, můžete jako jejich nositel uplatnit následující práva:

Požadovat informace o zpracování Vašich osobních údajů

Máte možnost požadovat informace o zpracování osobních údajů. Obsahem informace jsou zejména totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud jste změnil bydliště, telefonní číslo či jiný osobní údaj, určitě nás informujte, abychom o Vás spravovali aktuální údaje. Máte totiž právo na to, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých právními předpisy stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť v některých případech máme povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat. Pokud se tedy domníváte, že již nemáme právo zpracovávat Vaše osobní údaje, určitě se na nás obraťte, abychom vše případně napravili, nebo Vám poskytli informace, proč osobní údaje i nadále zpracováváme.

Právo na omezení zpracování

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nepřesně nebo protiprávně máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů naší společností. V takovém případě se na nás obraťte, abychom vše napravili nebo s Vámi probrali oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Naše společnost jakožto správce nepoužívá automatizované zpracování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz

Jak uplatníte svá práva

Jednotlivá práva můžete uplatnit u naší společnosti, a to e-mailem na adrese info@lanovypark.cz nebo písemně na adrese sídla naší společnosti.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si z tohoto důvodu vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, bychom Vás informovali.

11. KONTAKTNÍ úDAJE

Pokud máte k této informační povinnosti jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás kdykoli obrátit, a to na adrese našeho sídla nebo na e-mailu info@lanovypark.cz.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Tento dokument lze nalézt na webových stránkách společnosti www.ilanac.cz/osobni-udaje. Stav ke dni 4. 6. 2019.

LP Abyss, s.r.o.